insect bite relieftherapik


 

insect bite relief insect bite relief insect bite relief

Những nơi bạn có thể bị côn trùng cắn...
Trang chủ Côn trùng Sản phẩm

Cách sử dụng
& Phòng ngừa

Ý kiến người dùng Mua hàng Liên hệ

 


Việc sử dụng trang web này được điều chỉnh bởi các chính sách, các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây. Vui lòng đọc kỹ các chính sách, các điều khoản và điều kiện này. Việc bạn sử dụng trang web này cho biết rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Việc bạn đặt hàng cho biết rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.

Trang web này được sở hữu và điều hành bởi LOAIBONGUA.com, trừ khi được quy định khác, tất cả các tài liệu xuất hiện trên trang web này, bao gồm nội dung, thiết kế trang web, lô-gô, đồ họa, biểu tượng, và hình ảnh, cũng như việc lựa chọn, lắp ráp và sắp xếp nội dung, thiết kế trang web, lô-gô, đồ họa, biểu tượng, và hình ảnh đó, là tài sản riêng của TheWeb2U.com. Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của trang web này cho mục đích mua sắm trên trang web này hoặc đặt hàng trên trang web này và không cho bất kỳ mục đích nào khác. Bạn không được sao chép, sao chụp, sửa đổi, tái bản, tải lên, đăng, chuyển, hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào từ trang web này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của TheWeb2U.com. Tất cả các quyền không được cấp một cách rõ ràng trong các chính sách, các điều khoản và điều kiện này đều được bảo lưu. Bất kỳ việc sử dụng không được phép các tài liệu trên trang web này có thể vi phạm các luật về bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa và các luật áp dụng khác và có thể phải chịu hình phạt dân sự và/hoặc hình sự. TheWeb2U.com là nhãn hiệu hàng hóa được đăng ký. Tất cả các đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng, lô-gô và tên dịch vụ là các nhãn hiệu hàng hóa được đăng ký, nhãn hiệu hàng hóa, hoặc nhãn hiệu dịch vụ của TheWeb2U.com. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào của TheWeb2U.com mà không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của TheWeb2U.com sẽ bị nghiêm cấm.

Không Chịu Trách Nhiệm và Giới Hạn Trách Nhiệm đối với các Sản Phẩm Được Bán NGOẠI TRỪ TRONG PHẠM VI ĐƯỢC YÊU CẦU BỞI PHÁP LUẬT VIỆT NAM, CẢ TRANG WEB TheWeb2U.com VÀ LOAIBONGUA.com HAY BẤT KỲ ĐẠI LÝ NÀO CỦA HỌ ĐỀU KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ HAY BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC BÁN TRÊN TRANG LOAIBONGUA.com. NGOẠI TRỪ NHƯ ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ TRONG CÁC CHÍNH SÁCH, CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY HOẶC THEO YÊU CẦU CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM, TheWeb2U.com VÀ LOAIBONGUA.com KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM MỘT CÁCH RÕ RÀNG ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC BÁN TRÊN TRANG WEB NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HÀNG VÀ SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TRÁCH NHIỆM TỐI ĐA VÀ DUY NHẤT ĐỐI VỚI LOAIBONGUA.com VÀ/HOẶC TheWeb2U.com PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO ĐƯỢC BÁN TRÊN TRANG LOAIBONGUA.com SẼ LÀ GIÁ CỦA SẢN PHẨM ĐƯỢC ĐẶT HÀNG. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TRANG TheWeb2U.com HAY LOAIBONGUA.com, CÁC ĐẠI LÝ, GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA HỌ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, MANG TÍNH HỆ QUẢ, HAY MANG TÍNH TRỪNG PHẠT LIÊN QUAN ĐẾN CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC BÁN. Không Chịu Trách Nhiệm và Giới Hạn Trách Nhiệm đối với Trang HCM204391/3 Web LOAIBONGUA.com VÀ CÁC TÀI LIỆU TRÊN Trang Web LOAIBONGUA.com ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG". TRANG WEB TheWeb2U.com HAY LOAIBONGUA.com HAY Các Đại Lý CỦA HỌ KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ HAY BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ĐỐI VỚI TRANG LOAIBONGAU.com, SỰ HOẠT ĐỘNG, NỘI DUNG, THÔNG TIN HAY TÀI LIỆU CỦA TRANG LOAIBONGAU.com. TheWeb2U.com TRANG WEB LOAIBONGUA.com và CÁC ĐẠI LÝ CỦA TRANG WEB LOAIBONGUA.com KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM MỘT CÁCH RÕ RÀNG ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ĐỐI VỚI TRANG WEB LOAIBONGUA.com HOẶC VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB LOAIBONGUA.com, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HÀNG VÀ SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TheWeb2U.com, LLC., TRANG WEB LOAIBONGUA.com VÀ CÁC ĐẠI LÝ, GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN HOẶC CÁC ĐẠI DIỆN KHÁC CỦA HỌ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ SỰ HOẠT ĐỘNG, NỘI DUNG HAY VIỆC SỬ DỤNG LIOUBONGAU.com. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÀY LÀ BAO QUÁT VÀ ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, MANG TÍNH BỒI THƯỜNG, ĐẶC BIỆT, CÓ THỂ XẢY RA, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT VÀ MANG TÍNH HỆ QUẢ.

Trang web này có thể bao gồm các đường dẫn đến các trang web khác trên Internet được sở hữu và điều hành bởi các bên thứ ba. Bạn công nhận rằng TheWeb2U.com hay LOAIBONGUA.com hay Các Đại Lý của họ đều không chịu trách nhiệm về sự hoạt động hoặc nội dung trên trang web TheWeb2U.com hoặc trang web LOAIBONGUA.com.

 

Copyright 2013 MorePower2U